گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند


1 year ago

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

گزارش از  پروژه مرکز آموزشی های فنی وحرفه ی افغان وهند

نام پروژه مرکز آموزشی فنی وحرفه ی افغان وهند است  که پایتخت کشور در منطقه  خیرخانه  کابل موقعیت دارد که  بتاریخ 1396-02-10 آغاز وبتاریخ 10-08-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه  285000 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

پروژه آموزشی های فنی وحرفه افغان هند در خیر خانه کابل  موقعیت دارد و کار آن به پایان رسیده که این  پروژه برای دو سال  و در  سه دوره برنامه ریزی شده است که  هر دوره آموزشی برای شش ماه در نظر گرفته شه است  که  دارای هشت حرفه می باشد مانند خیاطی، آرایشگاه، فلز کاری، سواد آموزی،  انجینر برق و عکاسی فعال بوده  و دو حرفه دیگر نسبت نبود تجهیزات تا اکنون غیرفعال است که شش حرفه آن بصورت منظم و فعال سیستم تدریس بصورت عملی و تیوری جریان دارد که در مرحله اول 240 نفر شاگرد در شش حرفه آموزشی دیدند و در یک وقت  اضافی بتعداد 40 نفر مصروف آموزش بودند

وهمچنان  در  دوره دوم آن به تعداد 340 نفر بگونه عملی و تیوری در شش حرفه مصروف آموزش می باشند

و به دوره سوم در هر صنف به تعداد 30 نفر که مجموعا 230 نفر مشغول آموزش بودند

و تعداد 22 نفر آموزگار دراین مرکز مصروف تدریس اند

که مستفیدشوندگان مستقیم مرکز آموزشی حرفه ای افغان هند 960 تن می باشد که از این میان 300 تن آنان را بانوان تشکیل می دهند. همچنان مستفیدشوندگان غیرمستقیم 2400 تن هستند. دانش آموزان که مصروف آموزش دراین مرکز اند از کمک ها وبرنامه های مفید کشور دوست هندوستان استقبال می کنند وبر ادامه کمک های کشور هند تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت کار وامور اجتماعی می باشد