معلومات درمورد برنامه

تفاهمنامه تعهد 20 میلیون دالری کمک هندوستان به افغانستان در 28 اگست 2005  به امضاءرسید که الی 21 جولای 2020 تمدید شده است . همچنان تفاهمنامه تعهد 100 میلیون دالری کمک هندوستان به افغانستان در 11 نوامبر 2012 به امضا رسید که الی 12 نوامبر 2021 تمدید شده و مدار اعتبار می باشد. به منظور پیشبرد مؤثر و به موقع برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP)  ایجاد کمیته رهبری برنامه توسط مصوبه شماره (4) شورای وزیران مؤرخ 1390/2/1 تصویب شد و بعد توسط مصوبه شماره (۱) شورای وزیران مؤرخ 05/01/1395 نیز تصویب شد که در رأس آن وزارت اقتصاد قرارد دارد و وزارت مالیه، ادارات سکتوری تطبیق کننده و دو نفر از سفارت جمهوری هند عضویت آن را  دارند. حکم شماره 4090 مؤرخ 15/12/1384 و حکم شماره 7417 مؤرخ 24/12/1387 مقام عالی ریاست جمهوری  غرض طرح و تطبیق پروژه های  انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در ولسوالی ها و ولایات کشور،کمیته وزرا مشتمل بر وزرات ها و ریاست های مستقل تحت ریاست وزیر اقتصاد مؤظف شد.

به تعقیب آن وزارت اقتصاد تفاهمنامه های سه جانبه فی ما بین وزارت اقتصاد، اداره های تطبیق کننده و سفارت جمهوری هند برای هر پروژه که شامل برنامه HICDP می باشد را به امضا رسانید. و همچنان رهنمود تطبیقی برنامه  که تفاهمنامه تعهد 20 و 100 میلیون دالری بین افغانستان و هندوستان می باشد تصویب شد. به اساس مواد رهنمود تطبیقی برنامه HICDP یک کمیته نظارت مشتمل بر نمایندگان وزارت اقتصاد، سفارت جمهوری هند و نمایندگان ادارات سکتوری تطبیق کننده نیز پیشبینی شده است که وظیفه بررسی و ارزیابی فزیکی و مالی پروژه های برنامه را در هر اداره تطبیق کننده، مانند گزارش پیشرفت کار و پیشنهاد اقدامات اصلاحی را به هدف  سرعت بیشتر بعهده دارد.

وزارت اقتصاد به عنوان وزارت هماهنگ کننده تطبیق تمام پروژه های تحت برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  که از جانب دولت جمهوری افغانستان تعین شده است و ریاست انکشاف منطقوی و واحد هماهنگی مدیریت پروژه ها مسوولیت هماهنگی تطبیق برنامه در مناطق کمتر توسعه یافته در 34 ولایت افغانستان را بعهده دارد. این پروژه ها مردم محور هستند و شورا های مردمی اولویت های انکشافی شان را توسط ادارات سکتوری و تطبیق کننده انتخاب می نمایند.

همچنان این پروژه ها از طریق 22 وزارت خانه، ریاست های مستقل دولتی و سه موسسه تطبیق می شود که در حال حاضر ازمجموع کمک های 100 میلیون دالری کشور هند بتعداد  444 پروژه انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی  در مراحل مختلف تطبیق قرار دارند.

هدف از تطبیق این پروژه ها رشد اقتصاد روستایی، دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی،  انرژی، سرک، آب آشامیدنی، آموزش و پرورش بویژه به وجود آوردن زمینه ی  انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی در مناطق دوردست و سرحدی می باشد. چگونگی تطبیق این پروژه‌ها، مردم محور است که  اولویت های عاجل مردم در مناطق دورافتاده ی افغانستان را تشخیص و همچنان سبب تامین صلح، امنیت و ایجاد کار در مناطق دوردست خواهد  شد.

از سوی هم به منظور تضمین انکشاف پویا، سریع اقتصادی، زیربنایی اجتماعی و افزایش موثریت و کارایی این برنامه، وزارت اقتصاد قصد دارد تا مرحله چهارم این برنامه را در سه جز  اساسی به مرحله اجرا بگذارد. این امر ادارات سکتوری وتطبیق کننده را قادر می سازد تا پروژه های خود را در یک دوره کوتاه با کیفیت  مطابق به اولویت های مهم انکشافی جامعه تطبیق و تکمیل نمایند.