اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار


9 months ago

اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار

نام پروژه: اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار

این پروژه به تاریخ 17/05/1397آغاز و به‌ تاریخ 17/01/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 335985.9 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی و آب  و مستفید شوندگان مستقیم 400 فامیل و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 1500 فامیل می‌باشد.

با تطبیق این پروژه بخش عظیمی از مشکلات مردم حل گردیده است.