گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان


2 years ago

گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان

نام پروژه اعمار مکتب لیسه 10 صنفی خشتی ظهرآبی واقع در مرکز ایبک ولایت سمنگان که از تاریخ 27/05/1394 آغاز وبتاریخ 29/03/1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 197،186.45 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفیدشوندگان مستقیم این مکتب بتعداد 817 دانش آموز اند که از این میان 17 تن آنان را آموزگاران تشکیل می دهند وهمچنان به تعداد دوهزار تن مستفیدشوندگان غیر مستقیم دارد

این مکتب از نگاه اجتماعی در اولویت خاص قرارداشته چون قبل از ساخت این مکتب کدام لیسه نسوان در این منطقه وجود نداشت و طبقه اناث خانواده های این قریه از بهره تعلیم محروم بودند و یا اینکه فاصله های زیادی را طی می کردند تا به یک مرکز تعلیم دسترسی پیدا کند.حالا خوشبختانه با عمار این لیسه بخش از چالش های بانوان در مرکز ولایت سمنگان حل شده است

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد