اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی دیوار احاطه و کثافت دانی مربوط ولسوالی تولک ولایت غور


9 months ago

اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی  دیوار احاطه و کثافت دانی مربوط ولسوالی تولک ولایت غور

 نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی  دیوار احاطه و کثافت دانی مربوط ولسوالی تولک ولایت غور

این پروژه به تاریخ 17/8/1396 آغاز و به‌ تاریخ 23/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 255497.1 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف و مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 200 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 1500 تن میباشد.

با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیاء گردیده است.