گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل


2 years ago

گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل

اسم پروژه: اعمار مکتب ابتداییه چیلانگم درمرکز ولایت سرپل8 صنفی دو منزله معه مبرز در مرکز ولایت سرپل که از تاریخ 23/3/1396 آغاز و بتاریخ 12/6/ 1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 147796.06 دالرامریکایی که معادل 9860953  افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم 210 نفر دانش آموز وغیر مستقیم 790 نفر می باشند که از این مکتب استفاده می کنند

باشندگان ولایت سرپل از تطبیق این پروژه اظهار خوشی می کنندو همچنان بر تطبیق همچون پروژه های مشابه تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد