اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار


1 year ago

اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

 

نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی جامع CHC در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که بتاریخ 13/05/1395 آغاز شده وبتاریخ 20/10/1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 هرینه این پروژه 232345.59دالرامریکایی است که معادل آن( 16029522 ) افغانی می شود که ازجانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

 مستفید شوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 100 تن از کارمندان صحی و بیماران  در یک وقت می باشند ومستفیدشوندگان غیرمستقیم  این مرکز صحی 25000 نفر را زیر پوشش صحی  قرار داده است.

تاثیرات اجتماعی مثبت  این مرکزی صحی که باعث رسیدگی کلی برای مشکلات صحی مردم  شده است ومردم این  محل از اعمار همچون پروژه ها استقبال می کنند. تعمیر   کلینیک صحی جامع CHC در ولسوالی اچین  به شکل پخته واساسی اعمار شده است که پیش از این نیز مردم مشکل رو برو بود.

 قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد.