گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  درولسوالی چهاردره قریه چاری آباد ولایت کندز


2 years ago

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  درولسوالی چهاردره قریه چاری آباد ولایت کندز

 

اسم پروژه : اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) ولسوالی چاردره قریه چاری آباد ولایت کندزکه ازتاریخ 12-8-1394 خوشیدی آغازوبتاریخ 12-8-1395 تکمیل و به بهره برداری سپرده  شده است

هرینه مجموعی این پروژه : 156849.8 دالر امریکای بوده از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده که کار آن صد در صد ختم  شده است

مستفید شوندگان این پروژه 8501 نفر  هستند که از این میان 3500 سه هزاروپنجصد آنان را بانوان تشکیل میدهند. قابل یاد آوری است که  این کلینیک دو تن پرسونل صحی دارد که از آن جمله 2 تن آنان زنان و2 تن آن مردان هستند

تاثیرات اجتماعی  : به همگان  معلوم است که ولایت کندز زون شمالشرق کشوربوده ویکی ازشهرهای مهم تجارتی وبندری افغانستان به شمارمیرود،این ولا باکشورتاجکستان(300)کیلومتر سرحد مشترک داشته ودریایی آموولایت کندزراازکشورتاجکستان جداساخته است. ولسوالی چاردره ازجمله ولسوالی های ناامن می باشد وحضورمخالفین دولت درمسیرراه موجودبوده در نبودامنیت انتقال مریضان بلالخصوص مادران درمسیر راه نوزاد ومادرش از بین میرفت باتطبیق همچو پروژه ها از مرگ و میرمادران و نوزادآن تا حد امکان جلوگیری صورت گرفته شده است در ساحه متذکره سطح صحت بالا رفته واز تلف شدن مریضان در مسیر راه جلو گیری صورت می گیرد در هر ساحه که پروژه های متذکره تطبیق گردیده آرامش خاطر روانی واجتماعی برای خانواده های مریض دار و ساکنان محل مساعد  شده است و همچنان ایجاد سهولت های زیاد برای خانواده ها بوِیژه باشندگان این ولسوالی ایجاد شده است. قابل ذکر است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد