اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان


1 year ago

اعمار دوصد متر دیوار استنادی در مرکز ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان

 

نام پروژه اعمار 200 متر دیوار استنادی در مرکز ولسووالی یکاولنک که از تاریخ 1395-08-25 کار آن آغاز و به تاریخ 1396-04-04  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

هزینه ان 44855 دالر امریکایی  که  معادل 3005299.74 افغانی است که از جانب کشور هندوستان توسط برنامه های کوچک انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخت شده است.

مستفید شونده گان مستقیم ان 1680 نفر و مستفید شونده گان غیر مستقیم ان 2345  نفر می باشند، این پروژه به هدف  جلوگیری از خطرات  آب خیزی ، سیلاب  و محافظت از زمین های زراعتی مرکز ولسوالی یکه ولنگ  ساخته شده که مردم محل و باشنده گان ولسوالی یکه ولنگ  از اعمار  چنین پروژه ها ستایش می کنند و تاکید دارند که دولت در ساحات دور دست  وآسیب پذیر توجه لازیم داشته باشد.

قابل ذکر است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت  احیا و انکشاف دهات است.