جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان


9 months ago

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

کار این پروژه به تاریخ 23/10/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان سال 1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

قیمت پروژه 178962.75دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت میگردد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد تعداد مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1100 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم آن 5500 تن می‌باشد.

با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولایت مهیاء میگردد.