اعمار مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده محمدعلم در مرکز ولایت نیمروز


1 year ago

اعمار مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده محمدعلم در مرکز ولایت نیمروز

 

نام پروژه اعمار  مکتب هشت صنفی قریه آخندزاده  محمد علم در مرکز شهر زرنج  ولایت نیمروز که از  تاریخ 17 / 05 / 1397  کار آن آغاز وبتاریخ  08 / 01 / 1398  خورشیدی تکمیل وبه بهره  برداری سپرده شده است.

هزینه ای پروژه    189263.43 دالر آمریکایی که معادل 13085674.02 افغانی   می شود که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیر ات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان  مستقیم این پروژه  1500 دانش آموز  ومستفید شوندگان   غیر مستقیم 5000 نفر مشمول آموز گاران درا ین منطقه بوده است. باشندگان ولایت نیمروز با ستایش از کمک های کشور دوست هندوستان برتطبیق همچون پروژه های مشابه تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.