اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک


11 months ago

اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

 

نام پروژه:  اعمار  تعمیر مکتب (10+2) خالد بن ولید ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک که کار آن از تاریخ 05/09/1397 آغاز و به‌ تاریخ 05/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 291256.08 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 750نفر وغیرمستقیم 3750 تن می باشند. اعمار  این مرکز علمی سبب خوشحالی مردم در این منطقه شده  و تاثیرات مثبت به مردم این محل داشته است پیش از این نیز مردم  از نبود ساختمان مکتب در ولسوالی دایمیرداد رنج می بردند. باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت معارف می باشد.