اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار


1 year ago

اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار

 

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرها که کار آن از تاریخ 1397/11/20 آغاز و به‌ تاریخ 1398/06/02 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 160205دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 300 دانش آموزان است وغیرمستقیم 1000 تن می باشند. تاثیرات اجتماعی  این پروژه در راستا بلند بردن سطح تعلیم وتربیه باشندگان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف  می باشد.