گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان


2 years ago

گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان

گزار اش از اعمار مرکز صحی اساسی در مرکز ولایت لغمان

اسم پروژه  اعمار مرکز صحی اساسی  در   قریه عمرزی مرکز، ولایت لغمان  است که از تاریخ  1393-9-30 آغاز و بتاریخ 1395-10-1 خورشیدی ختــم وبه بهره برداری سپرده شده است.     هز ینه ی مجموعی این پـــــروژه  122402.29 یک صد وبیست ودو هزار و چهار صد ودو عشاریه بیست ونه دالر امریکایی  است که از جانب کشور هندوستان از کمک های برنامه های اجتماعی وبا تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است 

مستفیدشوندگان مستقیم وغیر مستقیم این پروزه 20 هزار تن می باشند که با اعمار این مرکز صحی چالش های صحی شان  حل شده است وباشندگان  این منطقه با ستایش از کمک های کشور هندوستان به ادامه چنین پروژه ها در بخش های ولایت لغمان تاکید می کنند