جلسه مرور وبررسی وضعیت عمومی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی


1 year ago

جلسه مرور وبررسی وضعیت عمومی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی
ریاست انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد و واحد هماهنگی مدیریت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روز سه شنبه تاریخ 9 میزان سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزارت جلسه مرور وبررسی پیشرفت پروژه ها بویژه مصرف مالی برنامه را با کارمندان ادارات تطبیق کننده برگزار کرد. در این جلسه نخست محترم سید لطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه ها، با ارایه ی پریزینتشن پیشرفت ها، دست آورد ها و چالش های هر اداره تطبیق کننده را مورد بررسی قرار داد. همچنان پیشرفت، مصرف مالی پروژه ها وچالش های موجود فرا راه تطبیق برنامه باجزییات توسط مسوولان زون ها وتیم لیدران اداره های تطبیق کننده با رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد شریک ساخته شد. سپس محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد در پیوند به پروژه های چالش دار گفت که در جریان هفته جاری درهماهنگی با مسوولان اداره های تطبیق کننده این مشکل را حل خواهد کرد. آقای صدیقی نیز از همه کارمندان واحد هماهنگی در مرکز وولایات خواست که مطاب به پلان و بادرنظر داشت این که در ربع چهارم سال مالی 1398 خورشیدی قرار داریم هرچه عاجل در پیوند به تکمیل پروژه ها وطی مراحل بخش های اداری ومالی تلاش همه جانبه نمایند.