اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز


9 months ago

اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

اسم پروژه : اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

 این پروژه به تاریخ 30/7/1397خورشیدی آغاز و به تاریخ 1-10-1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 هرینه مجموعی این پروژه 220778.32 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد. مستفید شوندگان مستقیم 400 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 1080 تن می‌باشد.با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولایت مهیاء گردیده است.