اعمار دیوار محافظوی به هدف  محافظت از سیلاب در ولسوالی شیبرولایت بامیان


1 year ago

اعمار دیوار محافظوی به هدف  محافظت از سیلاب در ولسوالی شیبرولایت بامیان

 

نام پروژه اعمار دیوار محافظوی برای محافظت از سیلاب بطول 250 متر دیوار استنادی برای محافظت از سیلاب در منطقه  بازار قریه غندک ولسوالی شیبر ولایت بامیان موقعیت دارد و همچنان کار آن به تاریخ 13-6-1397 شروع شده وبتاریخ 13-06-1398 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده شده است.

هزینه این پروژه 72951.10 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه ای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژ 700 نفر  ومستفیدشوندگان غیر مسقیم   این پروژه  به تعداد 3500 هزارنفر هستند. و همچنان این پروژه توانسته است که  قسمت زیاد از زمین های باشندگان  ولسوالی شیبر  را، ازخطر سیلاب نجات دهد، باشندگان ولسوالی شیبر از تطبیق این پروژه اظهار قدردانی کرده واز کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند.

قابل یاد آوری است است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی وآب   می باشد.