گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان


2 years ago

گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان

نام پروژه اعمار مرکز صحی اساسی (BHC) درقریه ژوندون مرکز ولایت سمنگان که بتاریخ 26/05/1394 کار ساختمانی آن شروع و بتاریخ 4/05/1395 تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 125،689.13 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

در حال حاضر مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه روزانه 90 بیمار بوده که و به تعداد 4 نفر پرسونل کاری دایمی دارد. و همچنان به تعداد 18346 نفر را بگونه غیر مستقیم تحت پوشش عرضه خدمات صحی قرار میدهد

باشندگان قریه ژوندون مرکز ولایت سمنگان باستایش از کشور هندوستان بر اعمار همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد