گزارش از اعمارساحتمان یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه مختار مرکز شهرلشکرگاه ولایت هلمند


2 years ago

گزارش از اعمارساحتمان  یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه مختار مرکز شهرلشکرگاه  ولایت هلمند

گزارش از اعمارساحتمان  یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه مختار مرکز شهرلشکرگاه  ولایت هلمند!

نام پروژه: اعمارساحتمان  یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه مختار مرکز شهرلشکرگاه  ولایت هلمند که 1394-2-8 آغاز وبتاریخ 1395-2-8 خورشیدی تکمیل وبه بهرده برداری سپرده شده است.

هزینه مجموعی این پروژه 109080.6 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی تمویل می شود.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 42 زن ومرد می باشد وغیر مستقیم 1000 تن زن ومرد می باشند.

ساکنان روستای مختار مرکز شهر لشکر گاه  ولایت هلمند از تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی اظهار خوشنودی می کنند.و با بهره برداری این پروژه بسیاری از مشکلات صحی باشندگان قریه مختار ولایت هلمند حل شده است.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروزه وزارت صحت عامه می باشد.