اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان


1 year ago

اعمار ساختمان مکتب هشت  صنفی ورزنگ در ولسوالی ورس ولایت بامیان

 

نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی ورزنگ همراه با صنف  کمپیوتر کتابخانه درقریه ورزنگ ولسوالی ورس ولایت بامیان است که بتاریخ  27-11-1396  کار آن آغاز وبتاریخ 1398-05-04 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 23038.06 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه ای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 700 نفر  ومستفیدشوندگان غیر مسقیم   این پروژه  به تعداد 1628 نفر هستند. این مرکز علمی توانسته است که چندین قریه را در ولسوالی ورس ولایت بامیان زیر پوشش علمی قرار دهد، باشندگان ولسوالی ورس از تطبیق این پروژه اظهار قدردانی کرده واز کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند.

قابل یاد آوری است است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.