ماهنامه

ماهنامه ای پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی یک ابتکار تازه ای وزارت اقتصاد در بخش پاسخگویی به ملت میباشد که هر ماه یک بار با معلومات جامع از روند کارهای وزارت اقتصاد در بخش پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی به گونه ای انلاین منتشر میگردد.

دانلود ماهنامه