معلومات درمورد برنامه

تفاهمنامۀ چهارچوبی پروژه های انکشافی کوچک(SDP) که از سال ۱۳۹۷ بدینسو به پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) مسمی گردیده است برای بار اول میان دولت هندوستان و افغانستان در نخستین دیدار نخست وزیر هندوستان از افغانستان بتاریخ ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۵ به ارزش ۲۰ میلیون دالر امریکایی به امضاء رسید و دومین تفاهمنامه به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی بتاریخ ۱۲ نوامبر سال ۲۰۱۲ در جریان دیدار رئیس جمهور افغانستان از هندوستان امضاء گردید. این تفاهمنامه ها به ارزش مجموعی ۱۲۰ میلیون دالر امریکایی تحت تطبیق قرار داشته و الی ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ مدار اعتبار میباشند. همچنان دولت جمهوری هند مبلغ ۸۰ میلیون دالر امریکایی را برای مرحله چهارم برنامه نیز تعهد نموده است که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ با کامل شدن مرحله اول و دوم برنامه آغاز خواهد گردید. به اساس تفاهمنامه های برنامه، پروژه های انکشافی با قیمت مجموعی کمتر از یک میلیون دالر آمریکایی که تأثیر بلند و مستقیم روی رشد اقتصادی، کاهش فقر و رفاه اجتماعی مردم داشته باشند در ۳۴ ولایت کشور تطبیق میگردند.

به اساس مصوبه شماره (۴) مؤرخ ۱۳۹۰/۲/۱ شورای وزیران که بعداً توسط مصوبه شماره (۱) مؤرخ ۱۳۹۵/۱/۵ شورای محترم وزیران نیز تصویب گردید و حکم شماره (۴۰۹۰) مؤرخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ و حکم شماره (۷۴۱۷) مؤرخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد مسئولیت پلانگذاری، هماهنگی، نظارت از پیشرفت و گزارش دهی برنامه را با تمام ادارات تطبیق کننده و جانب تمویل کننده برنامه عهده دار گردید. کمیته رهبری برنامه HICDP نیز که در رأس آن وزارت اقتصاد قرار دارد و وزارت خارجه، وزارت مالیه، ادارات سکتوری تطبیق کننده و دو نفر از سفارت جمهوری هند عضویت آن را  دارند مسئولیت نظارت از تطبیق برنامه و تصمیم گیری در مورد برنامه را بعهده دارد.

به اساس حکم شماره (۴۳۶۰) مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد از طریق ریاست انکشاف منطقوی تطبیق عملی برنامه را با ۱۹ اداره سکتوری تطبیق کننده که شامل وزارتخانه ها، ادارات و ریاست های مستقل و مؤسسات غیر دولتی میگردند و واحد های دومی و سومی این ادارات در سطح محلی از طریق ریاست های اقتصاد در ۳۴ ولایت هماهنگی، پیگیری، نظارت و گزارش دهی می نماید. بمنظور اجرای این امر مهم، وزارت اقتصاد واحد هماهنگی مدیریت پروژه های HICDP را در چوکات ریاست انکشاف منطقوی ایجاد نموده است و کارشناسان نظارت و ارزیابی پروژه های ساختمانی، تدارکات، مالی و اداری را در تمام ادارات سکتوری تطبیق کننده و ۳۴ ریاست اقتصاد ولایات توظیف نموده است تا روند تدارکات و تطبیق بموقع پروژه های HICDP را هماهنگی، حمایت تخنیکی، نظارت و گزارش دهی نمایند.

در سال ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد، به اساس هدایت مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، میکانیزم مؤثریت و شفافیت تطبیق پروژه ها را مشترکاً با ادارۀ مستقل ارگانهای محلی انکشاف داده و در معرض اجراء گذاشته است. طبق میکانیزم مرتبه، پروژه های برنامه مردم محور بوده و شورا های مردمی اولویت های عاجل انکشافی مردم روستا های دوردست که تأثیر مستقیم روی اقتصاد، صحت، معارف، تحصیلات عالی، جلوگیری از حوادث طبیعی، دسترسی به خدمات و معیشت بدیل داشته باشند را از طریق یک میکانیزم مؤثر و شفاف انتخاب و از طریق این برنامه تطبیق می نمایند.

تا ماه سنبله سال ۱۳۹۹ بصورت مجموعی از جمله ۵۹۲ پروژه که در سه مرحله جداگانه شامل برنامه گردیده است به تعداد ۴۴۲ پروژه انکشافی در ۳۴ ولایت کشور تکمیل گردیده است، ۸۹ پروژه از طریق ۱۹ ادارۀ تطبیق کننده عملاً در حال تطبیق قرار دارد، ۹ پروژه تحت تدارکات قرار داشته و تفاهمنامه های ۵۲ پروژه به دلایل مؤجه تخنیکی فسخ و دوباره پروژه سازی گردیده اند. برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی الی آخر ماه سنبله ۱۳۹۹، از مجموع ۱۲۰ میلیون دالر کمک های بلاعوض جمهوری هند بیش از ۹۳ میلیون دالر امریکایی که نزدیک به ۸۲% مجموع بودجه میباشد را به مصرف رسانیده است. وزارت اقتصاد، ریاست انکشاف منطقوی تلاش دارد تا در هماهنگی با سفارت جمهوری هند مرحله چهارم برنامه از کمک های ۸۰ میلیون دالر را آغاز نماید.

دانلود معلومات مکمل