چکیده ای از صحبت های جناب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد، هنگام گزارش دهی  از فعالیت ها وکار کرد های این وزارت در یک سال گذشته درمرکز رسانه های حکومت


1 year ago

چکیده  ای از صحبت های جناب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد، هنگام گزارش دهی  از فعالیت ها وکار کرد های این وزارت در یک سال گذشته درمرکز رسانه های حکومت

 

1-  وزارت اقتصاد  کار را  بالای ده قلم عمده وارداتی در افغانستان مولد هدف قرار داده با تعویض آن تاسال 2024 افغانستان به رشد 5.5 درصدی می رسد.

2-  نخستین بار وزارت اقتصاد کار را بالای انکشاف مدل های اقتصاد سنج به آزمایش گرفت، که  با مروج شدن این طرح حکومت می تواند تاثیرات اقتصادی پالیسی هایش را پیش از تطبیق پالیسی  پیش بینی کند

3- اهداف انکشاف پایدار برنامه جهانی وهمه شمول 15 ساله می باشد که وزارت اقتصاد یک سند ملی اهداف انکشاف پایدار را ترتیب کرده است

4- طرح اقتصادی  یک ولایت،یک محصول، هدف اساسی این طرح افزایش تولیدات  یک محصول خاص به عنوان نمونه  در یک ولایت می باشد که در 34 ولایت کار صورت گرفته است

5- طرح پروژه اشتغالزایی (ایزی کار) است هدف این پروژه 12 ولایت که بیشتر برگشت کننده داشته بوده است  وزارت اقتصاد مسوولیت مدیریت ورهبری این پروژه 200 میلیونی را درهماهنگی با بانک جهانی دارد

6- انسجام مدیریت  فعالیت های موسسات غیردولتی درمجموع به تعداد 2190 موسسه غیردولتی در وزارت اقتصاد ثبت شده است که از میان 265 موسسه خارجی اند این موسسات سالانه حدود 900 میلیون دالر امریکایی را به مصرف می رسانند که زمینه کار دایمی وموقت را برای 82000 تن آماده کرده است

7-  پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی است که هدف حمایت از مناطق کمتر انکشاف است،حالا  577  پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  باهزینه 120 میلیون دالرامریکایی از کمک های کشور دوست هندوستان تمویل می شود که نزدیک به 340 پروژه تکمیل شده است که

3000 هزار قریه، 230 ولسوالی را در 34 ولایت کشور تحت پوشش قرار داده است وهمچنان در روند تدارکات این پروژه ها 17 میلیون دالر صرفه جویی صورت گرفته است

8-  وزارت اقتصاد به هرولایت پروفایل جداگانه آماده کرده است ومعلومات کافی در هر بخش دارد

9- نقش وزارت اقتصاد در شورای عالی وکمیته های اجرایی برجسته  است که این وزارت سکرتریت ودبیرخانه کمیته اقتصادی  شورای وزیران را به عهده دارد که تمام وزارت ها ونهاد های سکتور خصوصی عضو هستند در سال 97خورشیدی  13 جلسه کمیته اقتصادی برگزار شد که 109 فصیله داشت که 65 فیصله اجرا شده است وبقیه در حالی اجرا هستند

 

10- وزارت اقتصاد عهده دار دبیرخانه کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار تحت رهبری محترم دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور است 30 اداره داخلی و12 نهاد خارجی عضویت دارند

11- وزارت اقتصاد یک پل ارتباطی میان مرکز وولایات  است  که در هر ولایت 11 جلسه برگزار کرده است

12- ابتکار شفافیت زیر بنایی را وزارت اقتصاد عهده دار است

13- شفافیت وحساب دهی خود وزارت اقتصاد است،که  از ثبت دارایی های مقام ها شروع تارسیدگی به شکایت ها

14- خدمات معیاری،جوان سازی اداره، مسلکی سازی اداره، افزایش میزان کارمندان به مقاطع ماستری از 6درصد به 9.5 درافزایش یافته از لیسانس از 47 درصد به 67 در افزایش یافته است

15- نقش بانوان در در سطح رهبری وزارت افزایش یافته است

16- وزارت اقتصاد در تطبیق برنامه سی بی بار موفق ترین وزارت بوده است

17- وزارت اقتصاد در سال 97 خورشیدی 93  درصد بودجه خویش را به مصرف رسانیده است

18-  رشد اقتصادی در سال 97 خورشیدی 2.7 درصدربوده اما این قناعت بخش نیست

19- سکتور صنعت 7.6 درصد افزایش را برای نخستین بار در افغانستان نشان میدهد

20- کسر تجارت از 89.6 در صد به 88.2 در صد کاهش یاقته است

21- مجموع صادرات از 600صد میلیون به 875 میلیون افزایش یافته است