اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید ولسوالی سالنگ ولایت پروان


1 year ago

اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید ولسوالی سالنگ ولایت پروان

نام پروژه:  اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید مربوط ولسوالی سالنگ ولایت پروان که کار آن از تاریخ 22/9/1397آغاز و به‌ تاریخ 19/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه:.26157.88 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف و مستفید شوندگان این  پروژه اهالی ولسوالی سالنک ولایت پروان میباشد.

با تطبیق این پروژه بخش‌ی از مشکلات مردم حل گردیده است.