جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا


10 months ago

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب 16صنفی ضیاء الحق مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

کار این پروژه به تاریخ 28/09/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان سال 1399 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

قیمت پروژه  217524.66دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت میگردد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد، تعداد مستفید شوندگان این پروژه 5300 تن می‌باشد.

با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولایت مهیاء میگردد.