گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان


2 years ago

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

نام پروژه اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان که باظرفیت 3700 مترمکعب وداری 6 فوت وارتفاع 150 درازی   بتاریخ 1396-02-05 آغاز  و بتاریخ 1396-09-01 خورشیدی کار پروژه را ختم و به بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه  269710.9 دالر که معادل  17970834.5 ملیون افغانی می باشد که از طرف کشور هندوستان واز کمک های برناه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی تمویل میگردد موقیعت پروژه در قریه زردگیاه ولسوالی یکاو لنگ ولایت بامیان است

پیش  از تطبیق بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ به تعداد 150 جریب زمین استفاده کننده گان مستقیم داشته و فعلآ که کار اعمار پروژه بند آب گردان  قابل ذکر است که تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم  زراعت می باشدتکمیل شده به تعداد 750 جریب زمین از این پروژه استفاده می نماید و  مردم محل از اعمار پروژه متذکره اظهار خوشنودی می نمایند

قابل ذکر است که تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم  زراعت می باشد