اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک


1 year ago

اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک

نام پروژه: اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک مرکز ولایت پروان که کار آن از تاریخ 12/11/1397 آغاز و به‌ تاریخ 19/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 41646.50 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف و مستفید شوندگان این  پروژه 2000 نفر میباشد.

تطبیق پروژه در کنار حل مشکل امنیتی باعث ایجاد سهولت در بخش بهداشت برای متعلمین این مکتب گردیده است.