اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل


3 weeks ago

اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل

نام پروژه: اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل

این پروژه به تاریخ 22/05/1396 آغاز و به‌ تاریخ 10/08/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 242909.8 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم این پروژه  1420 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد.