اعمار ساختمان یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه نسوزو ولسوالی سنگین ولایت هلمند


1 year ago

اعمار ساختمان یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه نسوزو ولسوالی سنگین ولایت هلمند

 

نام پروژه:  اعمار ساختمان یک باب کلینیکBHC صحی اساسی در قریه نسوزو ولسوالی سنگین ولایت هلمند که به 1394-11-24 آغاز وبتاریخ 1395-10-24 خورشیدی تکمیل وبه بهرده برداری سپرده شده است.

هزینه مجموعه این پروژه 157163.88 دالر امریکایی است که معادل (8887617.6) افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان و از کمک های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP) پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم 400 نفر  وغیرمستقیم (950) خانواده  می باشند.

ساکنان روستای نسوزو ولسوالی سنگین ولایت  هلمند از تطبیق پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP) اظهار خوشنودی می کنند.

قابل یاداوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد.