جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


11 months ago

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته رهبری (Steering Committee) پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی HICDPروز یک شنیه مورخ 2 سنبله 1399 در تالار کنفرانس های وزارت اقتصاد دایرگردید.

در این جلسه نمایندگان ادارات تطبیق کننده، نماینده وزارت خارجه، روسا، آمرین و کارمندان ریاست انکشاف منظقوی و واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی،پروژه های (HICDP) حضور داشتند.

جلسه نخست با مرور بر فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری توسط علی احمد "سعادت" رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد آغاز گردیده و سپس وضعیت پروژه های تحت تدارکات، پروژه های تحت کار و پروژه های جدید منظور شده مورد بررسی قرار گرفتند.

به تعقیب آن سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی چالشهای پروژه های تحت کار در هر اداره تطبیق کننده را با نمایندگان إدارات تطبیق کننده با جزئیات مورد بحث قرار دادند.

متعاقباً علی احمد سعادت رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد در رابطه به تفتیش مالی پروژه های تکمیلی و تمدید تفاهمنامه های پروژه های تحت کار مشوره های لازم را با ادارات تطبیق کننده شریک ساخته و ضرب الاجل 14 روزه را برای ادارات تطبیق کننده، جهت ترتیب پلان تطبیقی منظم با زمانبندی مشخص برای اکمال پروژه های مرحله سوم قبل از ختم میعاد تفاهمنامه ها معه درخواست رسمی تمدید تفاهمنامه های پروژه های تحت کار تعین کردند.

در اخیرکمیته رهبری اضافه کاری، تعدیل پروژه های پیشنهادی را مورد تائید قرار داده و روی بسته شدن مرحله اول و دوم و آغاز مرحله چهارم بحث و گفتگوی همه جانبه صورت پذیرفت.