اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار


1 year ago

اعمار حفار ی چهل نه  حلقه چاه آب آشامیدنی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

 

نام پروژه:  حفار ی 49 حلقه چاه آب آشامیدنی برمه یی با پمپ دستی  درقریه های مختلف  ولسوالی دشت قلعه ولایت تاخار که کار آن از تاریخ 26/03/1394 آغاز و به‌ تاریخ 4/06/1396  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 178331.93 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 4900 نفر وغیرمستقیم 6000 تن می باشند. با حفاری  این چاه آب آشامیدنی  چالش های صحی در این منطقه کاهش یافته  تاثیرات مثبت به مردم این محل داشته است پیش از این نیز در ولسوالی دشت قلعه آب آشامیدنی صحی وجود نداشته است و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت انکشاف دهات می باشد.