گزارش اعمار یک باب مرکز صحی جامع  بستردار درقریه اکبر خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر


7 months ago

گزارش اعمار یک باب مرکز صحی جامع  بستردار درقریه اکبر خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر

 

 نام  پروژه اعمار یک باب مرکز صحی جامع  بستردار درقریه اکبر خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر است که از تاریخ 30-12-1395 آغاز وبتاریخ 30-12-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

 هزینه مجموعی این پروژه 293،648.95دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 130 نفر مشمول کارمندان صحی ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه 3500 هزار نفر از باشندگان ولسوالی ازره می باشند. با اعمار این مرکزصحی جامع  اساسی بسیاری از  چالش های مردم این ولسوالی را حل کرده  است. باشندگان ولسوالی ازره ولایت لوگر باستایش از کمک های کشور هندوستان بر ادامه تطبیق همچون پروژه ها تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد