گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا


2 years ago

گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا

نام پروژه   اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  درمنطقه  شاواخ  ولسوالی کوهبند و لایت کا پیسا که از تاریخ 05/11/1394 آغاز وبتاریخ 05/07/1395 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی این پروژه   137680.4 دالرامریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم  پروزه   120 نفر ومستفید شونده گان  غیر مستقیم  : 7000 نفر می باشند

باشندگان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا با ستایش از کمک های کشور دوست هندوستان می گویند که با اعمار این مرکز صحی از بخش از مرگ ومیر مادران کاهش یافته است

قابل ذکر است که  اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد