گزارش از اعمار ساختمان کلینیک قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور


2 years ago

گزارش از اعمار ساختمان کلینیک قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور

گزارش از اعمار ساختمان کلینیک قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور

نام پروژه: اعمار ساختمان یک باب کلنیک BHC صحی واساسی در قریه قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور که از تاریخ 01/30/1396آغاز وبتاریخ 30/02/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره سپرده شده است

هزینه این پروژه 129،278057 دالر امریکایی که معادل (8855582.6) افغانی می شود از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

این پروژه شامل اعمار ساختمان، گارد روم، جنراتور خانه، چهار غرفه مبرز، چاه سپتیک، دیوار احاطه و چاه آب آشامیدنی بوده که در قریه قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور اعمار شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 930 تن وغیرمستقیم 7000 از باشندگان روستا های مختلف این ولسوالی اند

باشندگان ولسوالی چهارسده ولایت غور باستایش از اعمارراین پروژه خواهان اعمار پروژه های مشابه اند

اعمار این مرکزصحی چندین قریه را تحت پوشش صحی قرار داده وبسیاری از چالش های صحی در این ولسوالی پاسخ مثبت داده است

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد