گزارش از اعمار لیسه ذکور درمرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان


2 years ago

گزارش از اعمار لیسه ذکور درمرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان

گزارش از اعمار لیسه ذکور درمرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان

نام پروژه: اعمار مکتب 8 صنفی همراه با صنف کمپیوتر کتابخانه درقریه زرین تعدیل شده به اعمار لیسه ذکور در مرکزولسوالی پنجاب ولایت بامیان که از تاریخ 1395-11-02 آغاز وبتاریخ 1396-08-21 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه 379،886.09 دالر امریکایی است که جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم به تعداد (۹۰۰) دانش آموز می باشد استفاده کننده گان غیر مستقیم (53) قریه 367 فامیل و 1835 نفر می باشند

مردم این محل از همکاری کشورهندوستان در پیوند به تطبیق برنامه های انکشافی مانند اعمار مکتب، کلینیک، سرک، حفرچاه های عمیق، دیوار استنادی، گرین هوس ها ونصب سولرها در بخش های از کشور ستایش می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف است