اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه


4 months ago

اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه

نام پروژه: اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه.

 

این پروژه به تاریخ 13/06/ 1397آغاز و به‌ تاریخ 09/01/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 171818.36 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت  شهرسازی و اراضی. مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 50 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 500000 تن میباشد.

 با تطبیق این پروژه بخش ی از مشکلات مردم حل گردیده است.