گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز


2 years ago

گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز

 

اسم پروژه  تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بوئین علیاولسوالی خان آبادولایت کندزازتاریخ 11/3/1395 خورشیدی آغاز وبتاریخ 1/4/1396 خوشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده  شده است

هرینه مجموعی این پروژه : 80634.62 دالر امریکای بوده از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است که کار آن صد فیصد ختم  شده است

مستفید شوندگان این پروژه 2340 هزارنفر هستند،تطبیق همچو پروژه های عام المنفعه وزمینه اشتغال زایی برای مردم درتامین امنیت پنجاه فیصد نقش ارزنده دارد

تاثیرات اجتماعی

ولایت کندز در زون شمالشرق کشورموقعیت داشته ویکی ازشهرهای مهم تجارتی وبندری افغانستان به شمارمیرود،این ولایت باکشورتاجیکستان(300)کیلومتر سرحد مشترک داشته کندزازجمله ولایت های ناامن کشوربوده امنیت یکی ازسکتورهای مهم به شمارمیرود،وبه زنده گی اجتماعی مردم مستقیماتأثیرگذارمی باشد.درنبود امنیت نمیتوانیم که حکومتداری خوب به میان آوریم ویا روند اقتصادی را به خوبی رشد دهیم.بعضی اوقات نا آگاه مشکلات امنیتی دراین ولایت رخ میدهد،وههچنان مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا فعالیت های خودرادراین ولایت تنظیم کرده تاازهمین راه بتوانند درزون شمال شرق کشورمشکلات امنیتی رابه وجودآورند. تطبیق همچوپروژه هااشتغال زایی کوتاه مدت برای مردم محل وجلوگیری ازتخریب آب خیزی ها وسیلاب های موسومی درحدود 5000 هزارهکتارزمین زراعتی،خانه های مسکونی،باغهاواحیایی مجددزمین های دیگرزراعتی،علف چرها برای حیوانات محافظت شده است. باتطبیق پروژه مذکورآبیاری زمین های زراعتی جلوگیری ازآب خیزی وسیلاب ها بعمل آمده که سبب رشد اقتصاد مردم گردیده است

همچنان اداره ی تطبیق کننده ی این پروژه وزارت محترم انرژی وآب است