گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر


1 year ago

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار ساختمان  لابراتواربا تجهیزات آن در مرکز ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار تعمیر لابراتوار معه تجهیزات آن که در مرکز ولایت پنجشیر از تاریخ 1395-10-02 آغاز وبتاریخ 1396-10-30 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 116،551.50 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان این پروژه 1508دانشجو بوده که از این میان 261 آنان را دانشجویان بانو تشکیل میدهد مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه افزون بردانشجویان ولایت پنجشیر دانشجویان کابل نیز می باشند. ازسوی هم اعمار این پروژه توانسته که برای 15 نفر کاری دایمی وبرای 25 تن دیگر کار موقتی ایجاد کند

همچنان این لابراتوار بیشتر در بخش های علوم ساینسی وزاراعتی تمرکز دارد که با ایجاد این لابراتوار بخش از چالش های دانشجویان بخش های علوم ساینسی وزاراعتی حل شده است. دانشجویان ولایت پنجشیر باستایش از کمک های کشورهندوستان برادامه کمک های این کشور در بخش های علمی تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی می باشد