گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار


3 years ago

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

 نام پروژه اعمار ستدیوم کرکت در مرکز ولایت کندهار که در مساحت 40 جریب زمین از تاریخ 1394-10-29 خورشیدی آغاز و بتاریخ 1395-10-30 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه:839884.5 دالر که معادل چهل دو میلیون و دوصد وهفده هزار وهفت صد و شصت ونه افغانی است که از جانب کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

ساختمان میدان ورزشی کرکت ولایت کندهار به مساحت 40 جریب زمین در سه قسمت اعمار شده است

1- میدان بازی که بشکل دایره وی در مساحت 15 جریب زمین اعمارشده که دارای چمن نیز می باشد

2- در اطراف میدان 3 زینه  اعمار شده که در یک وقت گنجایش ظرفیت 5000 هزار تماشاچی را دارا می باشد

3- ساختمان  میدان در 341 متر مربع زمین در دو منزل اعمارشده است که همه سهولت ها در آن در نظر گرفته شده است

یکی از  آرزو های دیرینه ی باشندگان ولایت کندهار در کنار همه سهولت ها داشتن میدان معیاری کرکت بود که خوش بختانه مردم  کندهار به کمک مالی کشور هندوستان در مساحت 40 جریب زمین به هدف شان نایل شدند