ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر


11 months ago

ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

نام پروژه: ایجاد 118 باب فارم کشمش خانه در ولسوالی های (برکی برک،محمدآغه، چرخ و خوشی) ولایت لوگرکه کار آن از تار 01/10/1396 آغاز و به‌ تاریخ 15/07/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 430000 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان و از کمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 826 نفر و غیر مستقیم 1298 نفر دهقانان و تجاران می‌باشند. اعمار و ایجاد این کشمش خانه‌ها سبب رشد اقتصادی دهقانان و جلوگیری از ضایع شدن انگورها شده است و همواره ظرفیت یک باب کشمش خانه بیش از 7 تن انگور تازه دارد که مردم  زراعت پیشه ولایت لوگر از ایجاد فارم‌های کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر اظهار خوشی کرده و همچنان باشنده‌گان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می‌کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مال داری می باشد.