اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست


1 year ago

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست

 

نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی CHC  هارون خیل درولسوالی علی شیر  ولایت خوست که کارآن از تاریخ 1394/01/26 آغاز و به‌ تاریخ 1396/01/26خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 171714 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 1300 نفر وغیرمستقیم 4500 تن می باشند. با اعمار این مرکز صحی بخش از چالش های صحی باشندگان ولسوالی علی شیر ولایت خوست حل شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه  می باشد.