اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل


3 weeks ago

اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل

نام پروژه: اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل

این پروژه به تاریخ 11/04/1396 آغاز و به‌ تاریخ 30/07/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 231828.9 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم این پروژه  900 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد.