گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر


2 years ago

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار یک مرکزصحی واساسی در قریه شابه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر که از تاریخ 1395-08-01 آغاز وبتاریخ 01-08-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 142،983.95 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان این پروژه 10477 تن از باشندگان ولسوالی خنج می باشند که از این میان برای 9 نفر کار دایمی وبرای 50 تن دیگرکار موقتی ایجاد شده است همچنان  این مرکز صحی 18 قریه ولسوالی خنج ولایت پنجشیر را تحت پوشش صحی قرار داده است

باشندگان این منطقه باستایش از کمک های کشور دوست هندوستان برادامه همچون پروژه های مشابه  تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد