گزارش ازاعمار ساختمان لیسه نسوان سرخ لنگ ولسوالی بالا مرغاب لایت بادغیس


1 year ago

گزارش ازاعمار ساختمان لیسه نسوان سرخ لنگ ولسوالی بالا مرغاب لایت بادغیس

گزارش ازاعمار ساختمان لیسه نسوان سرخ لنگ ولسوالی بالا مرغاب لایت بادغیس

نام پروژه:اعمارمکتب 10صنفی سرخ لنگ ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس که ازتایخ 1395/1/21آغاز وبتاریخ 1397/2/20 تکمیل وبهره بردای سپرده شده است

هزینه این پروژه272364.06 دالرامریکایی است که ازجانب کشورهندوستان وازکمک های برنامه انکشافی با تاثیرات بلنداجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این مکتب 5000هزارشاگرد طبقه اناث است ازاین میان 40 تن آموز گاران می باشند.مستفید شوندگان غیرمستقیم این مکتب 4000هزارازاین مکتب استفاده میکنند

قابل ذکر است که لیسه 10 صنفی سنگی آب بخش تعدیل اعمار تعمیر 10صنفی مکتب سرخ لنگ،225.15 متردیوار احاطه+10 غرفه مبرز+60مترچاه اب وکثافت دانی اعمار شده است

تاثیرات اجتماعی اعمار این مکتب توانسته که به تعداد26قریه زیرپوشش تعلیمی قراردهد باشندگان ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس از اعمار همچون پروژه ها ستایش می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد