اعمار تعمیر هشت صنفی مکتب باغ چمن آباد ولسوالی ازره ولایت لوگر


11 months ago

اعمار تعمیر هشت صنفی مکتب باغ چمن آباد ولسوالی ازره ولایت لوگر

نام پروژه: اعمار تعمیر هشت صنفی مکتب باغ چمن آباد ولسوالی ازره ولایت لوگر

این پروژه به تاریخ 02/05/1397 آغاز و به‌ تاریخ 31/06/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 152689.53  دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 570 و غیر مستقیم آن 2900 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد.