اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 817.5 متر معه دروازه ، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای انستیتوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی


1 year ago

اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 817.5 متر معه دروازه ، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای انستیتوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی

نام پروژه: اعمار تعمیر 14+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 817.5 متر معه دروازه ، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و کثافت دانی برای انستیتوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی.

 

این پروژه به تاریخ 10/01/ 1398آغاز و به‌ تاریخ 07/02/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 266563.14 امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد. م مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 1300 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 30000 تن میباشد.

 با تطبیق این پروژه بخش ی از مشکلات مردم حل گریده است.