گزارش اعمار یک باب کلینیک حیوانی در مرکز ولسوالی شینکی ولایت زابل


2 years ago

گزارش اعمار یک باب کلینیک حیوانی در مرکز ولسوالی شینکی ولایت زابل

 

اسم پروژه اعمار ساختمان کلینیک حیوانی درمرکز ولسوالی شینکی ولایت زابل که ازتاریخ 08/06/1396 هـ ش آغاز و بتاریخ 07/05/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی این پروژه(13530.00)دالرامریکایی معادل (906538) افغانی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های ۱۰۰ میلیون دالری برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

.مستفیدشوندگان مستقیم پروژه مذکور 2500 حیوان اند و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه نزدیک به 6300  حیوانات هستند 

این پروژه توانسته است که تأثیرات مثبت خویش را در راستای صحت حیوانی داشته باشد

باشنده گان ولسوالی شینکی ولایت زابل از تطبیق هم چون پروژه ها اظهار خرسندی کرده پشتیبانی و حمایت شان را از تطبیق چنین پروژه ها اعلان داشته اند وهمچنان از کشور دوست هندوستان جهت تمویل هم چون پروژه ها سپاسگزاری می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروزه وزارت زراعت می باشد