اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک


5 months ago

اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

این پروژه به تاریخ 05/09/1397آغاز و به‌ تاریخ 05/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 277293.85 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد. مستفید شوندگان مستقیم 750 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 3750 تن می‌باشد.

با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولایت مهیاء گردیده است.