ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر


1 year ago

ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

نام پروژه: ایجاد 118 باب فارم کشمش خانه در ولسوالی های (برکی برک،محمدآغه، چرخ و خوشی) ولایت لوگرکه کار آن از تار 01/10/1396 آغاز و به‌ تاریخ 15/07/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 430000 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان و از کمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 826 نفر و غیر مستقیم 1298 نفر دهقانان و تجاران می‌باشند. اعمار و ایجاد این کشمش خانه‌ها سبب رشد اقتصادی دهقانان و جلوگیری از ضایع شدن انگورها شده است و همواره ظرفیت یک باب کشمش خانه بیش از 7 تن انگور تازه دارد که مردم  زراعت پیشه ولایت لوگر از ایجاد فارم‌های کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر اظهار خوشی کرده و همچنان باشنده‌گان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می‌کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مال داری می باشد.