گزارش از اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور


1 year ago

گزارش از اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه  سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور

نام پروژه: اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه  سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور که به درازای 11 متر از تاریخ 1395-09-06 آغاز وبتاریخ 1396-09-05 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه مجموعی این پروژه:  92523.6  دالر آمریکایی است که از جانب کشور هندوستان  و از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود.  

تعداد مستفید شونده گان این پروزه در  کل 8 قریه و 1200 خانواده از این پروژه به صورت مشترک استفاده می کنند.

با شندگان روستای های همجوار ولسوالی شهرک ولایت غور از تطبیق واعمار  این پل ستایش می کنند و تاکید دارند که دولت باید در قسمت تطبیق  پروژه ها به ولایت محروم غور توجه لازم داشته باشد.